Administratieve kalender

 

31 augustus  
Einde van de zomertransferperiode voor de internationale transfer van spelers komende uit het buitenland met speelgerechtigdheid voor de eerste ploeg art. 921.41 en 921.44
Einde van de heraansluitingsperiode voor de amateur die ontslag nam, met speelgerechtigdheid voor de eerste ploeg. Eerste periode, art. 522.6
Einde van de transferperiode voor de gewone binnenlandse transfers van  spelers naar alle clubs  zonder speelbeperkingen in die categorie van officiële wedstrijden van de eerste ploeg waaraan zij met een andere club nog niet hebben deelgenomen tijdens het nieuwe seizoen. art. 908
Uiterste datum van de eerste periode voor het heraansluiten door een club uit bevordering of uit provinciale afdelingen van een speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar verstreken is op 30 juni voorafgaandelijk, met kwalificatie voor de eerste ploeg. Eerste periode, art. 527.2
Uiterste datum van de eerste periode voor het heraansluiten door een club uit bevordering of uit provinciale afdelingen van een speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar in gemeen overleg werd ontbonden.
art. 528.3
Uiterste datum voor het heraansluiten door een club uit bevordering of uit provinciale afdelingen van een speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar eenzijdig werd ontbonden door de speler wegens zware fout in hoofde van de club-werkgever.
art. 529.6
Uiterste datum voor het heraansluiten door een club uit bevordering of uit provinciale afdelingen van een speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar eenzijdig wordt ontbonden door de club.
art. 530.3
Einde van de transferperiode van contractspelers in het futsal art. F908

 

31 december  
Einde van de transferperiode van de amateur met kwalificatie voor reserven en jeugdploegen.
Behalve uitzondering art. 908
Einde van de transferperiode voor de amateurs in het futsal met kwalificatie voor de eerste ploeg. art. F908

 

1 januari  
Begin van de tweede periode voor het heraansluiten van de amateur die ontslag nam op basis van artikel 522 met speelgerechtigdheid voor de eerste ploeg indien de nieuwe club behoort tot het betaald voetbal of of indien het de heraansluiting van een speelster betreft. Speelgerechtigdheid eerste ploeg: art. 522.6
Begin van de wintertransferperiode voor de internationale transfer van spelers komende uit het buitenland art. 921.41 en 921.44
Begin van de transferperiode in het futsal voor contractspelers tussen clubs van nationale afdelingen art. F908
Begin van de tweede transferperiode voor de transfers van spelers aangeworven door clubs van het Betaald Voetbal. art. 908
Begin van de tweede transferperiode voor de transfers van spelers aangeworven door clubs van 3de nationale afdeling wanneer deze spelers komen van een club van het Betaald Voetbal.
art. 908
Begin van de tweede periode voor het heraansluiten door een club uit bevordering of uit provinciale afdelingen van een speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar verstreken is op 30 juni voorafgaandelijk, met kwalificatie voor de eerste ploeg.
Tweede periode,
Begin van de tweede periode voor het heraansluiten door een club uit het Betaald Voetbal van een speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar in gemeen overleg werd ontbonden, dan wel door een club uit 3de nationale afdeling indien het een speler betreft uit het Betaald Voetbal wiens contract als betaalde sportbeoefenaar in gemeen overleg werd ontbonden.
Tweede periode,

 

31 januari  
Einde van de wintertransferperiode voor de speler komende uit het buitenland met speelgerechtigdheid voor de eerste ploeg art. 921.41 en 921.44
Einde van de tweede transferperiode voor de transfers van spelers aangeworven door clubs van het Betaald Voetbal.
art. 908
Einde van de tweede transferperiode voor de transfers van spelers aangeworven door clubs van 3de nationale afdeling wanneer deze spelers komen van een club van het Betaald Voetbal. art. 908
Einde van de tweede periode voor heraansluiting van een amateur die ontslag nam op basis van artikel 926 met kwalificatie voor de eerste ploeg indien de nieuwe club behoort tot het betaald voetbal of indien het de heraansluiting van een speelster betreft. Kwalificatie eerste ploeg: art. 522.6
Einde van de transferperiode bij het Futsal voor contractspelers tussen clubs van nationale afdelingen. art. F908
Einddatum van de tweede periode voor het heraansluiten door een club uit bevordering of uit provinciale afdelingen van een speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar verstreken is op 30 juni voorafgaandelijk, met kwalificatie voor de eerste ploeg.
Tweede periode,

 

15 maart  
Einddatum voor het indienen van een verzoek tot het uitzonderlijk valideren of annuleren van een transfer in uitzonderlijke omstandigheden, of bij een tekort aan doelmannen.
art. 912
Einddatum voor aansluiting door een club uit 1st, 2de en 3de nationale afdeling van een speler die einde contract was op 30 juni voorafgaandelijk, met kwalificatie voor de eerste ploeg.
art.527.2
Einddatum voor het heraansluiten door een club uit 1ste, 2de en 3de nationale afdeling van een speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar eenzijdig werd ontbonden door de speler wegens zware fout in hoofde van de club-werkgever.
De heraansluiting dient daarbovenop wel gevalideerd te worden door de Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar wanneer het een club en speler betreft zoals bedoeld in Art. 271.22, dan wel het Uitvoerend Comité in alle andere gevallen.
art.529.6
Einddatum voor het heraansluiten door een club uit 1ste, 2de en 3de nationale afdeling van een speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar eenzijdig werd ontbonden door de club. art.530.3

 

31 maart  
Einddatum voor het indienen van een verzoek tot overdracht van patrimonium en van het stamnummer. art. 2016
Voor clubs in vereffening, moet uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende seizoen de overdracht van patrimonium worden gerealiseerd of de activiteiten worden stopgezet art. 2017

 

1 april  
Begin van de ontslagperiode door de amateur art. 522.1

 

15 april  
Einddatum voor het indienen van een verzoek tot fusie. art. 326.23

 

30 april  
Einde van de ontslagperiode door de amateur art. 522.1

 

1 mei  
Begin van de periode waarin amateurs door hun club kunnen worden afgeschreven art. 524.21

 

15 mei  
Begin van de heraansluitingsperiode van de amateur die ontslag nam op basis van artikel 522 met kwalificatie voor de eerste ploeg Kwalificatie eerste ploeg: art. 522.6

 

31 mei  
Einde van de periode waarin de clubs amateurs mogen afschrijven art. 524

 

1 juni  
Begin van de transferperiode van de gewone binnenlandse (witte) transfer met speelgerechtigdheid voor de eerste ploeg art. 908
Begin van de transferperiode in het futsal, zowel voor amateurs als contractspelers art. F908
Begin van de periode waarin een verzoek tot transfer wegens speciale omstandigheden niet mag worden ingediend bij de KBVB. art. 916.4

 

15 juni  
Begin van de zomertransferperiode voor internationale transfers van spelers komende uit het buitenland met speelgerechtigheid voor de eerste ploeg. art. 921.41 en 921.44

 

30 juni  
Einde van de periode waarin een verzoek tot transfer wegens speciale omstandigheden niet mag worden ingediend bij de KBVB.
art. 916.4

 

 

Deze administratieve kalender moet worden geraadpleegd in het licht van de bepalingen van artikel 3 (Werkdagen) en 4 (Begin en einde van een periode) van het Bondsreglement. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met reglementswijzigingen die mogelijkerwijze in de loop van het seizoen worden goedgekeurd met onmiddellijke toepassing (art. 119). De reglementsbepalingen hebben voorrang op de administratieve kalender, die enkel als leidraad ter beschikking wordt gesteld.