Algemene bepalingen van de verzekering

Dekking?

Algemene regel – Tegemoetkoming

De verzekeraar vergoedt het verschil tussen het officiële barema van de verstrekkingen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de tussenkomst van het ziekenfonds.

Gedeeltelijk Blijvende Invaliditeit

Het reglement voorziet de toekenning van een kapitaal in geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit (art. 2120).

Bijzonderheden?

De verzekeraar komt enkel tussen op voorlegging van de originele stavingstukken of de gedetailleerde hospitalisatiefactuur, vergezeld van de attesten waarop de tegemoetkomingen van het ziekenfonds staan vermeld.

Per dossier dat aanleiding geeft tot een tegemoetkoming wordt een jaarlijks geïndexeerde vrijstelling van 9,90 euro afgehouden.

Wettelijke toestand

Indien de geblesseerde niet in regel is met de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt er geen dossier geopend.

Subrogatie

Het is belangrijk om weten dat wanneer de verzekeraar is overgegaan tot de uitkering van een tegemoetkoming aan de rechthebbende hij gesubrogeerd is in zijn rechten tegenover de derde aansprakelijke ten belope van alle door de verzekeraar uitgekeerde vergoedingen, zowel deze met vergoedend als deze met forfaitair karakter.

Meer informatie?

Bondsreglement: Titel 21.

Wie is verzekerd?Wat is verzekerd?