Investeren in een onberispelijke arbitrage staat hoog op de prioriteitenlijst van het 11-punten plan van de KBVB, waarin werk gemaakt wordt van een moderne voetbalorganisatie. Met de aanstelling van David Elleray als adviseur van de Belgische voetbalarbitrage is op dat vlak een belangrijke eerste stap gezet.

Ondertussen wordt ook flink werk gemaakt van de andere punten van plan. Hieronder een tussentijdse stand van zaken:

Arbitrage:

 • Aanstelling David Elleray (zie hoger)
 • Het VAR-contract met StudioTech werd verlengd. Hierin wordt de centralisatie van de VAR in een centrale studio in Halle/Tubeke voorzien. Deze operatie zal samenvallen met de verhuis van alle activiteiten van de KBVB naar Halle/Tubeke, einde 2020.

Goed bestuur:

 • Een absolute prioriteit in het 11-puntenplan van de KBVB is het toepassen van de regels van goed bestuur. In dit kader zijn een aantal belangrijke stappen gezet.
 • Nieuwe statuten en werkingsreglement:
  • De Raad van Bestuur heeft op 22 oktober 2018 unaniem de nieuwe statuten en het nieuwe werkingsreglement van de KBVB goedgekeurd. Dit is een ontzettend belangrijke stap in het kader het streven naar een moderne werking van de voetbalbond.
  • Deze wijzigingen beogen o.a. een duidelijke scheiding tussen de strategische rol van de Raad van Bestuur en het operationeel management van de KBVB teneinde mogelijke belangenconflicten te vermijden.
  • Verder kunnen bestuursmandaten voortaan maximaal 2 keer hernieuwd worden zodat de maximale duurtijd 12 jaar bedraagt. Ook is voorzien dat in de Raad van Bestuur die uit 10 personen bestaat, minstens één vrouw dient te zetelen.   
  • Afgezien van een jaarlijks extern toezicht op good governance, zal ook de Raad van Bestuur zichzelf jaarlijks dienen te evalueren en het werkingsrapport dienen te publiceren op de KBVB website.
  • Deze nieuwe statuten zullen nu aan de Algemene Vergadering van de KBVB ter goedkeuring worden voorgelegd.
 • Ethische Code ‘Naast het Veld’:
  • Sinds 1 december 2018 is de Ethische Code ‘Naast het Veld’ reglementair verankerd en is iedere medewerker van de KBVB ertoe gehouden deze ethische code te onderschrijven.  
  • De multidisciplinaire ‘Commissie Integriteit’ wordt  opgestart. Deze commissie is samengesteld uit zes onafhankelijke specialisten en zal onder leiding van prof.dr. Annick Willem van de Universiteit Gent waken over de naleving van de ethische code. 

Disciplinaire instanties:

 • Bondsreglement: In dit verband wordt met de KU Leuven samengewerkt om het bondsreglement, met inbegrip van de disciplinaire processen, te moderniseren. Dit proces wordt geleid door prof. dr. Frank Hendrickx en zal tegen juni 2019 afgerond zijn. 
 • Eerste voorzitter Geschillencommissie Hoger Beroep: Tevens zal op korte termijn een eerste voorzitter worden aangesteld binnen de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal. Deze voorzitter zal de algemene leiding nemen van deze onafhankelijke disciplinaire instantie en waken over de kwaliteit en uniformiteit van de bondsrechtspraak. 
 • Bondsprocureur: bondsprocureur Marc Rubens heeft aangegeven dat hij na meer dan 25 jaren onvoorwaardelijke inzet in het profvoetbal op 31 december 2018 afscheid neemt van de KBVB. De KBVB is de heer Rubens erg dankbaar voor zijn jarenlange dienstverlening ten behoeve van het Belgische voetbal en zal ervoor zorgen dat de nieuwe mandaten zo snel mogelijk zullen worden ingevuld, zodat de vernieuwde ploeg binnen het bondsparket nog mee door Marc Rubens op weg kan worden gezet. De opvolger van de heer Rubens zal eerstdaags voorgedragen worden.

Vrouwenvoetbal:

 • De KBVB kiest voluit voor vrouwenvoetbal. De ontwikkeling van het vrouwenvoetbal biedt een enorm potentieel, zowel op sportief, maatschappelijk als commercieel vlak.
 • In dit kader heeft de KBVB Katrien Jans aangesteld als Manager Vrouwenvoetbal. In deze nieuwe functie zal zij alle activiteiten van het vrouwenvoetbal, zowel sportief als extra-sportief, overkoepelen.

100% digitaal:

 • De KBVB heeft Cap Gemini de opdracht gegeven om het voorbereidende traject in handen te nemen dat ertoe moet leiden om de voetbalbond op een 100% digitale leest te schoeien. Dit digitale plan moet begin januari klaar zijn om meteen daarna aan de implementatiefase, die wellicht 2 jaar in beslag zal nemen, te beginnen.

Peter Bossaert, CEO van de KBVB: “We zijn volop aan de slag met de realisatie van het 11-punten plan, waarbij we werk maken een professionele, sterke, transparante, onafhankelijke en toekomstgerichte voetbalorganisatie. We voelen intern en extern veel steun voor de veranderingen die we aan het realiseren zijn. We zullen de volgende maanden op geregelde tijdstippen communiceren over de voortgang van deze en andere punten van het plan. “

De KBVB blijft in nauw overleg met de diverse stakeholders inzake de verdere regulering van de sportmakelaars, en verleent de volle medewerking aan de operatie “Propere handen”.