Voetbalwet: wetgeving over de veiligheid bij voetbalwedstrijden

De veilgheidsmaatregelen bij de organisatie van voetbalwedstrijden zijn vastgelegd in de voetbalwet. Om die wet in de praktijk toe te passen, zijn er ook Koninklijke Besluiten en ministeriële omzendbrieven gepubliceerd. Volgens de wet moet een stadion ook over een Reglement van Inwendige Orde beschikken.

Voetbalwet

De voetbalwet regelt de veiligheid bij voetbalwedstrijden. In de officieus gecoördineerde versie van die wet zijn de veiligheidsmaatregelen vervat die clubs moeten treffen bij de organisatie van wedstrijden.

De artikels 3 en 4 van de voetbalwet zijn van toepassing op alle voetbalwedstrijden en dit ongeacht de afdeling, met uitzondering van dameswedstrijden en wedstrijden van een bepaalde leeftijdscategorie.

Reglement van Inwendige Orde

De organisatoren van nationale voetbalwedstrijden moeten beschikken over een Reglement van Inwendige Orde. Dit reglement moet op een duidelijke en blijvende manier aan de toeschouwers worden meegedeeld. Wie zich niet houdt aan het RIO riskeert een procedure tot burgerrechterlijke uitsluiting voor het bijwonen van voetbalwedstrijden.

De KBVB stelt een uniform Reglement van Inwendige Orde ter beschikking aan de clubs. De artikels 1 tot en met 14 zijn gelijk voor alle voetbalstadions in België. Alleen in artikel 15 hebben de clubs de mogelijkheid om bijzondere bepalingen eigen aan hun stadion toe te voegen.

Koninklijke Besluiten & Omzendbrieven


Bewakingscamera’s

22 februari 2006 - Koninklijk Besluit betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera's in de voetbalstadions.


Infrastructuur

26 november 2002 - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 2 juni 1999 houdende de in de voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen.

2 juni 1999 – Koninklijk Besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen.


Organisatie & politie

24 oktober 2002 – Ministeriële omzendbrief OOP 38 betreffende de efficiënte inzet van de ordediensten naar aanleiding van voetbalwedstrijden en betreffende de informatiehuishouding en de taken van de spotters.

12 maart 2002 – Omzendbrief OOP 35 betreffende het vervolgingsbeleid inzake voetbalaangelegenheden.

22 januari 2001 – Omzendbrief OOP 33 betreffende de na te leven verplichtingen in geval van organisatie van een vriendschappelijke voetbalwedstrijd.

4 mei 1999 – Ministeriële omzendbrief OOP 28 aangaande de uitvoering van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.

8 juni 1999 – Omzendbrief OOP 27 quater tot wijziging van de omzendbrief OOP 27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden.

30 juli 1998 – Omzendbrief OOP 27 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden.


Racisme

14 december 2006 - Omzendbrief OOP 40 houdende richtlijnen aangaande kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen en spreekkoren naar aanleiding van voetbalwedstrijden.


Stadionverboden

5 november 2002 – Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 december 1999 houdende oprichting van een bestand van stadionverboden.

5 november 2002 – Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 11 maart 1999 tot vaststelling van de regels voor de administratieve procedure ingevoerd bij wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.

7 december 1999 – Koninklijk Besluit houdende oprichting van een bestand van stadionverboden.

30 juni 1999 – Koninklijk Besluit houdende oprichting van een bestand van administratieve sancties welke zijn opgelegd ter uitvoering van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.

3 mei 1999 – Koninklijk Besluit tot vaststelling van de regels voor de onmiddellijke inning van een geldsom ingevoerd bij de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.

11 maart 1999 – Koninklijk Besluit tot vaststelling van de regels voor de administratieve procedure ingevoerd bij de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.


Stewards & veiligheidsverantwoordelijken

26 maart 2003 - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 25 mei 1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards.

29 januari 2002 – Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 25 mei 1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards.

29 januari 2002 – Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 15 juni 1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden.

15 juni 1999 – Koninklijk Besluit betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden.

25 mei 1999 – Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards.


Ticketing

21 februari 2006 - Omzendbrief OOP 34 houdende specificaties bij de uitvoering van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden.

20 juli 2005 - Koninklijk Besluit houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden.


Voetbalwet en aanpassingen

Officieus gecoördineerde versie voetbalwet

25 april 2007 - Wet houdende diverse bepalingen. (Aanpassing)

10 maart 2003 - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. (Aanpassing)

21 december 1998 – Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. (Voetbalwet)